GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů


Obecné prohlášení  

Firma Aleš Kříž (dále jen Firma) plní povinnosti týkající se zpracování osobních údajů,které jí byly předány za účelem plnění smluvních a zákonných povinností.

Ochrana osobních údajů vyplývá z Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR (General Data ProtectionRegulation).   
Firma vystupuje v pozici správce osobních údajů v případě, že určuje v souladu s článkem 4 odst. 7 GDPR účel a prostředky zpracování osobních údajů.   
Firma vystupuje v pozici zpracovatele osobních údajů v případě, kdy v souladu s článkem 4 odst. 8 GDPR zpracovává osobní údaje pro správce.   

Tímto uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci:

Aleš Kříž

sídlem: Jiříčkova 136 Praha 5  155 31

IČ 49669630

Tel: 775142 235

Email: doprava-kuryr@seznam.cz

1.Jaké osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány?

– jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma

 -adresa

-telefonní číslo

-e-mailová adresa

 -fakturační údaje

 -Nástupní adresa (odkud s námi pojedete)

 -Cílová adresa (kam s námi pojedete)

2. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Účelem zpracování osobních údajů klienta je podpis přepravní smlouvy a poskytování služeb, který obsahuje:

– jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma

 -adresa

 -telefonní číslo

 -e-mailová adresa

 -fakturační údaje

 -Nástupní adresa (odkud s námi pojedete)

 -Cílová adresa (kam s námi pojedete)

3, Kdo s údaji pracuje

S osobními údaji klienta pracuje jednatel.

Pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou řidič/kanebo řidiči vozidla/vozidel v pracovněprávním vztahu. Jsou vázaní smlouvou o mlčenlivostí s panem Alešem Křížem, aby je tyto osoby užily k následujícím účelům:

-Komunikace se zájemci o nabízené služby či klienty.

-Správa objednávek klientů pouze v písemné formě.

-Poskytnutí přepravy,doprovodu.

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou,

nejdéle však po dobu 5 roků. 

5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje mohou být zpracovány:

Strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

V písemné podobě.

V elektronické podobě – archivací vzkazů z kontaktního formuláře na emailu, SMS a jiné komunikace související s nabízením, poptávkou či realizací přepravy a služeb.

Listinné dokumenty jsou ukládány v uzamykatelných skříních.

Přístupová práva k Pc má pouze jednatel a jsou chráněna heslem.

6. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.

Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz čl. 20 nařízení GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž bytím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR.

To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním e-mailu na adresu doprava-kuryr@seznam.cz, nebo korespondenční adresu:

Aleš Kříž

sídlem: Jiříčkova 136 Praha 5   155 31

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat.

Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

7.Na jak dlouhou dobu jste nám souhlas udělili?

Tento souhlas jste nám udělili na dobu neurčitou, nebo do doby, než jej odvoláte.

Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDPR.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů zpracováním osobních údajů.

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

V Praze     dne ………………..

…………………………………..                                                                                           …………………………………………

          Klient                                                                                                              Jednatel              

_____________________