Smlouva o přepravě osob

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ OSOB

 Smluvní strany:

Aleš Kříž

sídlem Jiříčkova 136 Praha 5 155 31

IČ: 49669630 , DIČ: CZ7306280377

tel.: 775142235

 (dále jen dopravce)

 Jméno:

 Adresa (PSČ):

 tel:

(dále jen zákazník)

Cena: hotovost,fakt.: dohodou, dle skutečně ujetých km dle GPS a čekání,doprovodu(manipulace) a dalších služeb.

Účet: písemně/elektronicky

 uzavírají dle ustanovení § 2550 – § 2554 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, tuto smlouvu o přepravě osob:

I.

Předmět smlouvy 

Tato smlouva vymezuje práva a povinnosti zákazníka a dopravce. Předmětem této smlouvy je provedení nepravidelné přepravy osob během doby sjednané touto smlouvou, podle určení zákazníka a za podmínek v této smlouvě uvedených.

II.

Podmínky přepravy 

 Dopravce na základě této smlouvy zajistí pro zákazníka přepravu osob, a to do místa určeného zákazníkem.Jednotlivé přepravy osob budou uskutečňovány na základě jednotlivých objednávek zákazníka, ve kterých zákazník určí požadované datum, čas a místo přistavení vozidla. Dále zákazník určí přesné místo, kam se přeprava uskuteční.Na základě přijaté objednávky zajistí dopravce včasné přistavení vozidla a přepravu osob do místa určení.Dopravce je povinen provést přepravu v požadované kvalitě, termínu a rozsahu. V případě obsazenosti požadovaného termínu, není dopravce povinen v tomto termínu dopravu zajistit. Zákazník se zavazuje poskytovat dopravci veškerou součinnost potřebnou pro plnění předmětu této smlouvy.

Dopravce a zákazník si mohou dohodnout dodatečné podmínky přepravy. Tyto podmínky jsou nadřazené Smlouvě o přepravě osob, pokud jsou dohodnuty písemně a podepsány oběma stranami.Za ústně dohodnuté podmínky nenese dopravce právní důsledky.

 Dopravce prohlašuje, že je plně způsobilý pro provádění přepravy dle této smlouvy a je držitelem všech potřebných oprávnění a provádí přepravu v souladu se všemi právními předpisy.

III.

Trvání smlouvy

 Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.Zákazník je oprávněn odstoupit od této Smlouvy s okamžitou účinností v případě porušení povinností dopravce z této Smlouvy. Toto odstoupení od smlouvy neruší povinnost zákazníka zaplatit za jízdy vykonané do termínu odstoupení od smlouvy, a to způsobem a v termínech stanovených touto Smlouvou.

IV.

TYP PŘEPRAVNÍ SLUŽBY

Nejedná se o taxislužbu. 

Služby dopravce jsou smluvní přepravní služby, které jsou dohodnuty na základě písemné dohody.

V.

Určení ceny

Na základě sazeb, které jsou dány Ceníkem, nebo na základě smluvní dohody.

Vůz není vybaven taxametrem. Trasy jsou určovány na základě GPS aplikace.

VI.

Ceník služeb

Před započetím jízdy je zákazník informován o orientační ceně dle aktuálního ceníku. Ta je určena na základě požadavku přepravovaného (místo a čas přepravy) a počtu předpokládaných kilometrů, což je určeno dle aplikace s GPS.

Další náklady jsou určeny dle nástupních sazeb, sazeb pro čekání, doprovodných služeb nebo individuálních potřeb zákazníka.

Po ukončení jízdy vystaví provozovatel služby doklad a přijme platbu v hotovosti. Cena se tedy hradí při výstupu z vozidla.

Vystavený doklad má náležitosti daňového dokladu.

Jízdy po Praze i mimo Prahu jsou uskutečňovány za smluvní ceny. (viz. ceník). ceny s DPH

CENÍK pro držitele Přepravní karty.

Kartu obdržíte při 1 jízdě k Vámi již vyplněné přepravní smlouvě,která je k dispozici na webu.

Nástupní sazba z Praha 5 Lipence  

do 5 km-40,-Kč, do 10 km-80,-Kč ,do 15 km-120,-Kč

Cena za 1 km:22,-Kč

  Čekání,asistence 1 min. 4,-Kč    

Mimo Prahu (po dohodě) 14,-Kč/1 km i zpět     

Doprovodná osoba zdarma další osoba 50,-Kč.

VII.

Platební podmínky

Zákazník je povinen zaplatit za vykonanou přepravu ihned k rukám dopravce.Pokud není jiná dohoda. Na základě vystavení dokladu možno v el. podobě.

VIII.

Závěrečná ustanovení 

Smluvní vztah této smlouvy se řídí ustanoveními o přepravě osob dle § 2550 – § 2554 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Smlouva je vyhotovena ve dvojím provedení, z něhož každá strana obdrží po jednom výtisku. Tato smlouva zároveň vyjadřuje přepravní řád. Dopravce si vyhrazuje právo tuto Smlouvu o přepravě osob kdykoliv změnit.

Smlouva o přepravě osob je k dispozici ve vozidle a na webových stránkách dopravce. Dopravce, je povinnen ji na vyžádání zákazníka předložit.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 V Praze dne…………………. 

 Zákazník …………………….             Dopravce……………………                                                                                                                                                                                                          Aleš Kříž