Všeobecné podmínky o přepravě osob

Všeobecné obchodní podmínky společnosti (dále jen „Podmínky“)

Výklad základních pojmů

Příkazce- fyzická nebo právnická osoba, které Zasílatel poskytuje na základě její objednávky přepravní služby, tj. zejména pro ní zajišťuje přepravu zásilky nebo zásilek z Místa odeslání do Místa určení.

Zasílatel- společnost Aleš Kříž, IČO:49669630 , DIČ: CZ7306280377, se sídlem Jiříčkova 136 Praha 15531

Odesílatel- fyzická nebo právnická osoba, od níž je zásilka odeslána. Odesílatel je osoba, která může, ale nemusí být totožná s Příkazcem. Odesílatel není ve smluvním vztahu se Zasílatelem v případě, že jde o osobu odlišnou od Příkazce. V takovém případě je Odesílatel určen objednávkou Příkazce.

Místem odeslání- je místo určené Příkazcem, kde je Zasílatel povinen převzít zásilku nebo zásilky

Místem určení- je místo určené Příkazcem, kam je Zasílatel povinen doručit zásilku nebo zásilky.

Příjemcem- fyzická nebo právnická osoba, které je podle objednávky Příkazce zásilka určena.

Písemná forma- podání učiněné na listině či obdobném hmotném materiálu doručené osobně, poštou, faxem, kurýrem nebo podání učiněné elektronickou poštou (e- mail).

Základní ustanovení

1) Tyto „Podmínky“ se vztahují na přepravní služby poskytované Zasílatelem, ledaže pro danou službu byly vydány obchodní podmínky zvláštní. Od těchto „Podmínek“ se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody Zasílatele a Příkazce.

2) Tyto „Podmínky“ jsou závazné pro Příkazce od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu se Zasílatelem. Příkazce je ve výlučném smluvním vztahu pouze se Zasílatelem a v žádném případě s jakoukoliv další osobou, kterou Zasílatel sjedná pro přepravu zásilky.

Zásilka

1) Zásilkou se rozumí předmět určený k přepravě, který má v souladu s těmito „Podmínkami“ Zasílatel povinnost dopravit Příjemci.

2) Zásilka musí být řádně zabalena tak, aby byla chráněna proti ztrátě či poškození, aby nemohla poškodit jiné zásilky, popřípadě dopravní prostředky, a nezpůsobila újmu na zdraví obslužnému personálu nebo třetí osobě.

3) Zásilka musí být opatřena adresou Odesílatele a Příjemce, zabezpečena obalem proti jakémukoliv poškození nebo jinému znehodnocení a to zejména s ohledem na způsob přepravy a povahu zásilky.

4) Označení zásilky musí být úplné a musí být uvedeno čitelně v českém jazyce, u zásilek zasílaných do zahraničí v jazyce státu destinace, vždy však latinkou.

Z přepravy jsou vyloučeny tyto zásilky:

a. jejichž vlastnictví nebo držení je podle vnitrostátních právních předpisů zakázáno.

b. jejichž přeprava po silnici nebo jakákoliv jiná dispozice s nimi podléhá národním nebo mezinárodním předpisům o nebezpečných látkách nebo podléhá jiným omezujícím předpisům nebo jejichž přeprava po silnici nebo jakákoliv jiná dispozice s nimi může být nebezpečná pro Zasílatele, zejména přeprava nabitých zbraní, nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, jedů, výbušnin, třaskavých a hořlavých látek, radioaktivních látky

c. vojenské munice a další obdobné předměty,

d. snadno rozbitné věci a takové předměty, které svými vlastnostmi mohou způsobit újmu na zdraví osob nebo škodu na majetku nebo mohou jinak ohrozit řádnou přepravu, zboží podléhající rychlé zkáze

e. které nejsou chráněny nebo zabaleny odpovídajícím způsobem zejména s přihlédnutím k hmotnosti předmětu nebo k jeho jinému charakteru, u kterých chybí potřebné podklady a údaje, zejména není uvedena úplná adresa příjemce.

f. platné bankovky i cizí, šeky, směnky a jiné cenné papíry, zboží a dokumenty mimořádné hodnoty, zejména drahé kovy, umělecké předměty a nepojištěné věci vysoké hodnoty. Za vysokou hodnotu se pro účely tohoto odstavce považuje částka převyšující částku 50.000,-Kč 

5) V případě, že předmět uvedený pod písm. i. Příkazce předá Zasílateli k přepravě, neodpovídá Zasílatel za škody na takovéto věci v žádném případě v širším rozsahu, než stanoví tyto „Podmínky“, popřípadě písemná smlouva mezi Zasílatelem a Příkazcem.

6) Z přepravy je vyloučen také předmět, který, ač jinak splňuje podmínky kladené těmito „Podmínkami“ na zásilku, má být odeslán z Místa odeslání nebo je Příkazcem adresován na Místo určení, které je nedosažitelné, dosažitelné jen s mimořádným úsilím nebo jinak nevhodné, popřípadě jde o místo, kde Zasílatel neposkytuje své služby.

7) Zasílatel je oprávněn vyžádat si informace o obsahu zásilky a neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku přepravy zboží, které je možno z přepravy vyloučit a o kterém nebyl dostatečně informován.

8) V případě pochybnosti o tom, zda jde či nejde o předměty, které jsou vyloučeny z přepravy, je rozhodující názor Zasílatele; Příkazce není oprávněn zaslání zásilky vyžadovat. Zasílatel je oprávněn, není však povinen měřit či vážit zásilku.

Práva a povinnosti Zasílatele

1) Zasílatel se zavazuje:

a. v případě, že potvrdí objednávku příkazce, převzít zásilku v místě odeslání

b. po převzetí zásilky v Místě odeslání zajistit přepravu zásilky příjemci zásilky na místo určení

c. v případě nemožnosti zásilku doručit je zasílatel povinen neprodleně informovat příkazce a dohodnout další postup

d. předat proti písemnému potvrzení zásilku příjemci na místě určení,

e. zajišťovat přepravu zásilek řádně a včas

f. podat Příkazci telefonickou informaci o tom, kdy je zásilka doručena Příjemci v případě, kdy o to Příkazce požádá. Za tuto službu je Příkazce povinen zaplatit podle platného Ceníku služeb

g. chránit všestranně zájmy Příkazce, pokud jde o ochranu přepravy zásilky proti škodám, jež by mohly vzniknout při přepravě

h. poskytnout Příkazci do dvanácti měsíců ode dne doručení zásilky a jeho žádost přepravní list zásilky, z něhož lze určit, kdo a kdy zásilku převzal, kdo byl Odesílatelem zásilky a kdo byl Příjemcem zásilky, popřípadě jiné údaje o zásilce

i. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se doví při realizaci přepravy.

2) Zasílatel může svůj závazek plnit sám nebo za použití služeb jiné osoby (jiného Zasílatele). Odpovídá při tom, jako by přepravu uskutečňoval sám

Práva a povinnosti Příkazce

1) Příkazce se zavazuje: a. v případě, že chce využít služeb Zasílatele, objednat přepravu zásilky stanoveným způsobem, tj. telefonicky, faxem, elektronickou komunikací (e-mail) nebo on-line

b. opatřit zásilku přesným názvem Příjemce, Místa určení včetně čísla evidenčního a popisného a telefonem, případně kontaktní osobou

c. v objednávce uvádí Příkazce své jméno, adresu a telefon; bylo-li Příkazci uděleno zákaznické číslo stálého Příkazce, stačí pouze toto číslo

d. zajistit řádné a bezpečné zabalení zásilky, přiměřené povaze a druhu zásilky. Zasílatel neodpovídá za škody, které vzniknou zanedbáním této povinnosti. U zásilek doručovaných mimo Prahu a mimo ČR se Příkazce řídí Přepravními podmínkami dopravce, jehož služby pro doručení zásilky využije, pokud je využije.

e. upozornit Zasílatele při objednávce, že objednává přepravu zásilky o hmotnosti větší než 5 kg nebo o rozměrech větších 60x 40x 20 cm, popřípadě zásilky plochého tvaru o šířce větší než 50 cm 

f. předat Zasílateli nejpozději při předání zásilky zvláštní listiny, je-li jich třeba ke splnění přepravy zásilky

g. potvrdit předání a převzetí každé zásilky k přepravě na oficiální k tomu určený přepravní list Zasílatele,

h. poskytnout Zasílateli správné údaje o obsahu zásilky a její povaze; v případě porušení této povinnosti Příkazce odpovídá za škodu, která mu vznikne na přepravované zásilce, jakož i za škodu, která vznikne Zasílateli porušením této povinnosti, i. přijmout zpět nedoručitelnou zásilku.

2) Příkazce je odpovědný za přípravu zásilky k odeslání tak, aby Zasílatel mohl zásilku na Místě odeslání bez zbytečného odkladu převzít; pokud není zásilka připravena a nebude možné, aby Zasílatel zásilku převzal od Odesílatele do deseti minut od příjezdu na příslušnou adresu, je Příkazce povinen zaplatit náhradu za ztrátu času Zasílatele za dobu přesahující uvedených deset minut podle platného Ceníku služeb Zasílatele, ledaže bude prodlení způsobeno Zasílatelem. Zasílatel má právo v případě naléhavé potřeby odvolat osobu přepravující zásilku jménem Zasílatele a vyslat na Místo odeslání na náklady Příkazce jinou takovouto osobu, ledaže bude prodlení způsobeno Zasílatelem.

3) Pokud Příkazce není v daném případě totožný s Odesílatelem, je Příkazce povinen zajistit, aby uvedené povinnosti byly dodrženy; v případě porušení některé z povinností uvedených v tomto článku odpovídá Příkazce stejně, jako by zásilku odesílal sám.

Smluvní vztah

1) Smluvní vztah mezi Příkazcem a Zasílatelem vzniká okamžikem:

a. kdy Zasílatel potvrdí objednávku Příkazce na doručení jednotlivé zásilky. Potvrdit přijetí zásilky může telefonicky při telefonické objednávce, emailem

b. kdy Příkazce vyplní, potvrdí a odešle Zasílateli registraci k Objednávce kurýrních služeb. Na základě tohoto je Příkazci přiděleno Zákaznické číslo, o čemž je zpraven el.poštou a Příkazce může čerpat služby s bezhotovostní platbou c. kdy Příkazce se Zasílatelem uzavře Zasílatelskou smlouvu. Na základě toho je Příkazci přiděleno Zákaznické číslo, o čemž je zpraven el.poštou a Příkazce může čerpat služby s bezhotovostní platbou

2) Objednáním služby podle Ceníku služeb u Zasílatele vyjadřuje Příkazce souhlas s těmito „Podmínkami“.

3) Na základě smluvního vztahu založeného podle výše uvedeného bodu 1) a., b. nebo c. vzniká povinnost Zasílatele zajistit přepravu zásilky a povinnost Příkazce zaplatit za přepravu zásilky cenu dle zveřejněného Ceníku služeb Zasílatele.

Doručování zásilek

1) Povinnost Zasílatele zásilku doručit je splněna předáním zásilky Příjemci v Místě určení.

2) Nebyl-li Příkazcem označený Příjemce osobně zastižen, může být proti písemnému potvrzení vydána zásilka i jiným osobám, které se nacházejí na Místě určení v místnostech Příjemce, stejně jako jiným osobám, o nichž lze podle okolností předpokládat, že jsou oprávněny zásilku přijmout (zejména recepční v objektu s více firmami). To neplatí, pokud Příkazce v objednávce písemně vymíní, že zásilka musí být předána výlučně Příjemci; v takovémto případě je nutno zásilku vydat pouze Příjemci a nikomu jinému. Zasílatel není v žádném případě povinen kontrolovat totožnost Příjemce.

3) Předpokládá-li Příkazce, že Příjemce nemusí být v době doručení zásilky přítomen, může dát v objednávce též svolení k předání zásilky osobně mimo kancelář nebo byt Příjemce (např. v sousední firmě, do schránky apod.). Toto svolení musí mít vždy písemnou formu, pokud si Příkazce nevymíní jinak.

4) V případě, že Příkazce v objednávce uvede, že přepravu dané zásilky zaplatí Příjemce, je Zasílatel oprávněn vydat zásilku Příjemci i tehdy, pokud Příjemce cenu za přepravu zásilky zaplatit odmítne. V takovémto případě je cenu za přepravu dané zásilky povinen zaplatit Příkazce.

5) V případě, že Příjemce odmítne zásilku v Místě určení převzít nebo je zásilka z jiných důvodů nedoručitelná, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti Příjemce ani žádné jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito Obchodními podmínkami zásilku v Místě určení předat (dále jen „nedoručitelná zásilka“), musí o tom Zasílatel neprodleně informovat Příkazce a vyčkat dalších instrukcí. Nebudou-li v přiměřené době, nejpozději však do deseti minut, dány žádné instrukce, nebude-li možno tyto instrukce splnit, popřípadě nebude-li možno kontaktovat Příkazce, je Zasílatel povinen zásilku doručit zpět Příkazci. V případě, že Příkazce dá o nedoručitelné zásilce Zasílateli další instrukce, je Příkazce povinen Zasílateli zaplatit i cenu za plnění těchto dalších instrukcí. Povinnost Zasílatele zásilku doručit je splněna v případě nedoručitelné zásilky jejím vrácením Příkazci. V tomto případě náleží Zasílateli rovněž cena za zpáteční přepravu.

6) Dokud Zasílatel zásilku nevydá Příjemci, je Příkazce oprávněn požadovat, pokud to je technicky možné, aby přeprava zásilky byla přerušena a zásilka mu byla vrácena, anebo aby s ní bylo naloženo jinak v souladu s účelem přepravy. V takovém případě musí Zasílatel uhradit náklady s tím spojené a cenu ve shodě s Ceníkem služeb Zasílatele.

7) Nemůže-li být nedoručitelná zásilka Příkazci vydána, je Zasílatel oprávněn vzít zásilku do úschovy. Hrozí-li bezprostředně škoda na zásilce nebo hrozí-li vzhledem k nemožnosti dalšího uschování zásilky škoda Zasílateli, a není-li zároveň v obou případech možno si vyžádat pokyny Příkazce, nedává-li Příkazce žádné pokyny nebo jsou-li jeho pokyny zjevně neuskutečnitelné či uskutečnitelné jen s náklady zřejmě nepřiměřenými povaze a hodnotě zásilky, popřípadě nevyzvedne-li si Příkazce zásilku od Zasílatele nebo neumožní-li její doručení do deseti dnů ode dne, kdy měla být zásilka doručena, je Zasílatel oprávněn zásilku vhodným způsobem prodat. Hrozí-li nebezpečí z prodlení a není-li zároveň dána možnost přiměřeného prodeje nebo by náklady s prodejem byly zřejmě nepřiměřené povaze zásilky, a to zejména převyšují-li náklady na prodej předpokládaný výtěžek prodeje, je Zasílatel oprávněn zásilku zničit. Náklady vzniklé úschovou, prodejem, popřípadě zničením zásilky nese Příkazce.

Lhůta pro doručení zásilky

1) Lhůta doručení zásilky závisí na druhu služby Zákazníkem zvoleném.

2) Přepravní lhůta končí okamžikem předání zásilky Příjemci ev. neúspěšného pokusu o předání zásilky.

3) Při objednání konkrétní zásilky může Zasílatel informovat Příkazce o předpokládaném čase, v němž bude zásilka doručena. Požaduje-li příkazce službu SuperExpress, Zasílatel podle konkrétních podmínek sjednaný čas potvrdí nebo má právo jej odmítnout.

4) Zasílatel poskytuje své služby po dohodě s Příkazcem.

Mezinárodní zásilky

1) Zasílatel poskytuje vlastními prostředky či ve spolupráci s obchodními partnery doručování zásilek do zahraničí.

2) Ceník těchto zásilek je uveřejněn na veřejně přístupném informačním systému. Speciální či výjimečné požadavky jsou řešeny individuálně mezi Příkazcem a Zasílatelem.

3) Tyto služby tam, kde se rozcházejí s těmito „Podmínkami“, podléhají plně obchodním či přepravním podmínkám jednotlivých dopravců, jejichž služby Zasílatele pro doručení zásilky Příkazce použil.

1) Dohodne-li si Příkazce se Zasílatelem pravidelnou přepravu zásilek, je Zasílatel povinen zajistit, aby se pravidelně na místo určené Příkazcem jako Místo odeslání v Příkazcem požadovanou hodinu dostavovala osoba přepravující zásilky jménem Zasílatele, která bude připravena převzít Příkazcovy zásilky.

2) Je-li dohodnuta pravidelná přeprava, je Příkazce povinen zaplatit sjednanou cenu za tuto službu i tehdy, pokud žádné zásilky v Místě odeslání připraveny nebudou. Toto neplatí, pokud Příkazce včas zruší konkrétní plánované převzetí zásilky. Zda konkrétní přepravu Příkazce odhlásil včas má právo rozhodnout Zasílatel.

Cena za přepravu zásilky

1) Cena za přepravu zásilky je smluvní.

2) Pro cenu zásilky je závazný Ceník služeb, který Zasílatel zveřejnil ke dny přepravy zásilky na veřejně přístupném informačním systému (internet), pokud není s Příkazcem písemně domluven jinak.

3) Cena je závislá na počtu kilometrů, sazba za vzdušný kilometr z místa vyzvednutí do místa doručení.

4) V písemně sjednaných případech může být stanovena cena paušální.

5) Příkazce je povinen seznámit se s aktuálním ceníkem služeb Zasílatele, který je přístupný na veřejně přístupném informačním systému (internet).

6) Cena za přepravu se platí hotově nebo bezhotovostním převodem.

7) Faktura je vystavována se 14-ti denním termínem splatnosti, pokud není domluveno jinak, se všemi náležitostmi daňového dokladu. Její součástí je výpis všech zásilek uskutečněných v daném období a zahrnutých do faktury s uvedením data, místa vyzvednutí a doručení zásilky, jménem kontaktní osoby, ceny, kódu zásilky (pokud je při objednávce Příkazcem uveden) a okolnostmi odrážejícími se v ceně zásilky. Fakturace probíhá 1krát měsíčně s ohledem na závazné termíny fakturace vzhledem k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

8) Zasílatel si vyhrazuje právo odmítnout fakturaci zákazníkům, jejichž měsíční obrat nepřekročí 1000,-Kč.

9) V případě prodlení s úhradou ceny je Zasílatel oprávněn účtovat Příkazci smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že prodlení s úhradou ceny nebo její části překročí 100 dní, je kromě úroku z prodlení Příkazce povinen stý prvý den prodlení uhradit Zasílateli také smluvní pokutu ve výši 25% z dlužné částky. Nárok na úhradu škody tím není dotčen.

10) Pro zajištění svých nároků má Zasílatel zástavní právo k zásilce Příkazce.

11) V případě prodlení s provedením bezhotovostní platby není Zasílatel povinen plnit nadále své povinnosti vůči Příkazci, vyplývající ze smluvního vztahu a je oprávněn poskytovat další služby výhradně proti platbě v hotovosti. Toto rozhodnutí nemusí být oznámeno Příkazci písemnou formou.

12) Pokud nemůže Zasílatel dokončit přepravu pro skutečnosti, za které neodpovídá, má nárok na poměrnou část ceny odpovídající uskutečněné přepravě dle ceníku služeb Zasílatel. Skutečnost, za kterou Zasílatel neodpovídá, je nemožnost doručit zásilku z důvodu vzniklém na straně Příkazce.

Odpovědnost Zasílatele za škody

1) Zasílatel odpovídá za škodu na převzaté zásilce, která vznikla při obstarávání přepravy Zasílatelem až do jejího vydání Příjemci, popřípadě do vrácení zásilky Příkazci. Zasílatel je povinen oznámit Příkazci vznik škody na zásilce neprodleně poté, co se o škodě dověděl. Odpovědnosti za škodu se zprostí, prokáže-li, že škodu nebylo možno odvrátit ani při vynaložení veškeré péče o ni.

2) Zasílatel odpovídá kromě škod na zásilce také za škody vzniklé pozdním doručením zásilky podle lhůt doručení uvedených   ceníku,nebo po dohodě a to podle zákona, příp. dle písemné smlouvy mezi zasílatelem a příkazcem.

3) Zasílatel neodpovídá za škody na zásilce (tj. škody vzniklé úplnou nebo částečnou ztrátou zásilky, jejím poškozením nebo poškozením obalu) nebo za škody vzniklé pozdním či vadným doručením zásilky, pokud taková škoda byla způsobena – v důsledku porušení povinnosti Příkazce, popřípadě třetí osoby, od níž Zasílatel přejímal zásilku v Místě odeslání nebo v důsledku porušení povinností vlastníka zásilky anebo Příjemce zásilky, – vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku, – vadným nebo nedostatečným obalem, na který Zasílatel upozornil při převzetí zásilky k přepravě; neupozornil-li Zasílatel na vadnost obalu, neodpovídá Zasílatel za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této vadnosti jen tehdy, jestliže vadnost nebyla při převzetí zásilky poznatelná, – mimořádnými událostmi, jako je válka, stávka (vyjma stávky zaměstnanců Zasílatele nebo zaměstnanců osoby, která na základě právního vztahu se Zasílatelem zajišťuje přepravu zásilky), záplavy a jiné přírodní kalamity, násilné události rozsáhlého charakteru přesahující rámec obecné trestní činnosti, popřípadě jiné obdobně závažné skutečnosti.

4) Při přepravě zásilky je Zasílatel povinen vynaložit péči řádného hospodáře.

5) Neprokáže-li Příkazce něco jiného, považuje se za škodu nebo poškození za ztrátu listinného dokumentu nebo nosiče dat v infomační technice částka ceny takového prázdného listinného dokumentu nebo prázdného nosiče data. Tímto ustanovením nejsou dotčena pravidla uvedená v předchozím odstavci.

6) Neprokáže-li Příkazce něco jiného, považují se za škodu za ztrátu jiné zásilky než je zásilka uvedená v předchozím odstavci, náklady na výměnu takové věci, popřípadě hodnota věci prokázaná platným účetním dokladem (fakturou). Při poškození nebo znehodnocení takovéto zásilky je Zasílatel povinen nahradit rozdíl mezi hodnotou, kterou měla zásilka v době převzetí Zasílatelem, a hodnotou, kterou má zásilka poškozená nebo znehodnocená.

7) Zásilky doručované v rámci ČR jsou od okamžiku převzetí Zasílatelem do okamžiku předání příjemci automaticky pojištěny (pokud nespadají do zásilek z přepravy vyloučených). V případě pojistné události je Příkazce povinen hodnotu zásilky platně prokázat.

8) Zásilky doručované mimo území ČR jsou připojištěny.

9) Zasílatel odpovídá v každém případě za škodu skutečnou a nese odpovědnost za ušlý zisk a následné škody z chybného doručení zásilky.

Reklamace

1) Reklamaci odpovědnosti za škodu na zásilce nebo za škody vzniklé pozdním nebo vadným doručením nebo opožděným pokusem o doručení zásilky je nutno uplatnit bez zbytečného dokladu, nejpozději však do deseti dnů ode dne doručení zásilky Příjemci nebo vrácení zásilky Příkazci. Jde-li o odpovědnost za škodu na zásilce v důsledku ztráty zásilky, je nutno reklamaci uplatnit do deseti dnů ode dne, kdy měla být zásilka doručena.

2) Reklamace ve smyslu předchozího odstavce musí být písemná, musí obsahovat přesné vyčíslení požadované škody ve shodě s těmito „Podmínkami“ (ledaže přesná výše škody není zatím Příkazci známa, což musí být v písemné reklamaci výslovně uvedeno) a musí být doručena Zasílateli ve lhůtě podle předchozího odstavce.

3) Neuplatní-li Příkazce své nároky v době a způsobem podle tohoto článku, platí, že zásilka byla doručena včas a řádně.

Odpovědnost Příkazce za škody

Příkazce odpovídá Zasílateli za všechny újmy, které Zasílateli nebo jiné osobě vzniknou tím, že Příkazce nesplnil některou ze svých povinností včetně toho, že předal Zasílateli předmět, který podle těchto „Podmínek“ je vyloučen z přepravy.

1) Zasílatel je povinen uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se druhu zásilek, jejich počtu či místě určení.

2) Veškeré právní vztahy vznikající mezi Zasílatelem a Příkazcem se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených smlouvou nebo těmito „Podmínkami“ se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

3) Pro veškeré spory mezi Zasílatelem a Příkazcem vznikající přímo nebo nepřímo ze služeb poskytovaných Zasílatel je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo Zasílatele.

4) Tyto „Podmínky“ mají přednost před případně odlišným prohlášením nebo vystupujících jménem Zasílatele, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisů je jménem Zasílatele oprávněna jednat. 5) Tyto „Podmínky“ jsou uveřejněny na veřejně přístupném informačním systému (internet) a to na adrese Zasílatele. V případě rozporu mezi písemným vyhotovením „Podmínek“ a jejich verzí zveřejněnou na veřejně přístupném informačním systému (internet) má přednost verze zveřejněná ne veřejně přístupném informačním systému (internet), která je jedinou autentickou verzí „Podmínek“.

6) Zasílatel je povinen zveřejňovat na veřejně přístupném informačním systému (internet) změny těchto „Podmínek“ tak, aby mezi zveřejněním této změny a účinnosti této změny byla doba alespoň deset dnů. V době mezi zveřejněním změny a její účinnosti platí tyto „Podmínky“ ve stávajícím znění. Současně je Zasílatel povinen Příkazce, má-li s ním smluvním vztah, o změně vhodným způsobem informovat, zejména dopisem, e-mailem nebo informací uvedenou na daňovém dokladu.